Online Başvuru

Ekonomiye Giriş

Dil: İngilizce


Ders Tanımı

Ekonomi Kampı lise öğrencilerinde ekonomi konusunda bir farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Bu kapsamda ders öğrencilere ekonominin temel kavramlarını tanıtmayı ve günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz ekonomik olayları daha iyi anlayabilmek için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin ilk modülü ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen mikroekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kısımda tüketicilerin tüketim, firmaların üretim kararları altında yatan temel faktörleri incelenecek ve pazar mekanizmasının nasıl işlediği görülecektir. Bu noktada arz ve talep kavramları tanıtılarak, pazarlarda fiyatların nasıl oluştuğu ve farklı pazar yapıları altında firmaların ve endüstrilerin nasıl işledikleri çalışılacaktır.

Dersin ikinci modülü ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi alanına yoğunlaşacaktır. Bu kısımda milli gelir, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme gibi konular tartışılacak, ekonomideki dalgalanmaları kontrol altında tutabilmek için kullanılan mali politikalar ve para politikalarının mekanizmaları incelenecek ve ülkeler arasındaki ticari ve finansal hareketlerin makroekonomik etkilerini görülecektir.

Daniele Aglio Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Daniele Aglio,  Koç Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Bocconi Üniversitesi ve Université Catholique de Louvain’den Ekonomi Yüksek Lisans derecesine sahiptir.  Araştırma ilgi alanları Uygulamalı Makroekonomi ve Parasal Ekonomi alanlarındadır. Doktora araştırması, Yeni Keynesyen modellerin teorik uzantıları ile para politikası ve firmaların heterojenliği üzerine odaklanmaktadır. Akademik çalışmaları sırasında OECD ve Avrupa Merkez Bankası’nda çalıştı. Halen memleketi İtalya’da ekonomik ve sosyal konular üzerine bir çalışma merkezini yönetmektedir.

Ders Hedefleri

Dersin hedefleri öğrencilerin
• temel ekonomik kavramlar hakkında bilgi edinmeleri,
• tüketici ve üreticilerin karar alma mekanizmalarını ve pazarların nasıl işlediğini anlamaları ve
• makroekonomik göstergeleri temel seviyede yorumlayabilmeyi öğrenmeleridir.

Ders Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,
• ekonomik kavramları ve teorileri anlayacakları,
• ekonomik problemleri çözebilmek için temel seviyede yaratıcı ve etkin çözümler geliştirebilecekleri,
• günlük gazetelerin ve periyodik yayınların ekonomi köşelerini rahat takip edebilecekleri temel bilgilere sahip olacaklardır.

Ders Materyalleri

Derste kullanılacak materyaller, makaleler, sunumlar ve örnek sorular öğrenciler ile paylaşılacaktır.