TARAFLAR 

MADDE 1. 

1.1. 

Ticari Unvanı : UNVEST Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.) 

MERSİS NO: 

Adres Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL 

Telefon : 0212 338 0 850 

Elektronik Posta : highschoolprograms@ku.edu.tr  

İnternet Sitesi https://highschoolprograms.ku.edu.tr/ 

1.2. 

Ad-Soyad (bundan böyle “Veli” olarak anılacaktır.) 

Katılımcı Ad-Soyadı : 

Adres : 

Telefon : 

Elektronik Posta : 

UNVEST ile Veli bundan böyle beraber kullanıldıklarında “Taraflar”, ayrı ayrı kullanıldıklarında “Taraf” olarak anılacaktırlar. 

 SÖZLEŞMENİN KONUSU 

MADDE 2. 

İşbu Mesafeli Eğitim Hizmet Sözleşmesi’nde (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), https://highschoolprograms.ku.edu.tr/ (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi üzerinden Veli ile UNVEST arasında, Koç Üniversitesi Lise Kış Kampı programı (bundan böyle “Program” olarak anılacaktır.) kapsamında kayıt ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri, 6502 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir. 

 ÖZEL HÜKÜMLER 

MADDE 3. 

3.1. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri 

İşbu Sözleşme kapsamında UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olacak şekilde, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9, 10, 11 veya Ortaöğretim 12. sınıfı tamamlamış olan katılımcıların Lise Kış Kampı Programı 2021e üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir. 

3.2. Sözleşme Kapsamındaki Program’ın İçeriği ve Fiyatı 

3.2.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğu katılımcının katılacağı Programın içeriği şu şekildedir; 

KIŞ PROGRAMI 

 • Program tarihleri 25 Ocak – 7 Şubat 2021 (iki hafta) arasındadır. 
 • Programda Ortaöğretim 9, 10, 11 veya Ortaöğretim 12. sınıfı tamamlamış olan katılımcılar, Koç Üniversitesi öğretim elemanları ile bir araya gelerek üniversite giriş seviyesinden uyarlanmış dersleri alma fırsatı bulacaktır. Ayrıca katılımcılar Program süresince Koç Üniversitesi lisans öğrencisi mentorlar eşliğinde bölüm ve meslek tanıtım etkinlikleri, kişisel gelişimi destekleyici grup etkinlikleri ve eğitmen eşliğinde spor yapılması gibi aktivitelere katılacaklardır. 
 • Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi*Program’a neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. 

Öğrencinin seçmiş olduğu program dili İngilizce ise İngilizce yeterlilik belgesi sağlaması gerekmektedir.

3.2.2. Sözleşme Konusu Programın Bedeli ve Ödeme Şekli 

İşbu Sözleşme kapsamında, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca yetkili yasal temsilcisi bulunduğu katılımcı(lar)ın katılacağı Program’ın kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 3.800,00 TL’dir. 3.800,00 TL olan “Program Ücreti” üzerinden Koç Grubu çalışanları ile Koç eğitim kurumlarında okumuş ya da okumakta olan kişilerin birinci derece yakınlarına %10, Koç Üniversitesi akademik ve/veya idari personelinin birinci derece yakınlarına %50 oranında indirim yapılmaktadır. 

Ödemeler, peşin veya taksitli olarak online sistem üzerinden yapılacaktır. 

3.3. Veli’nin Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanımı 

3.3.1. Cayma Hakkı 

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır. 

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Kış Kampı” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.  

3.3.2. Cayma Hakkının Kullanımı 

Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir. 

UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz. 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller  

Veli, Lise Kış Kampı 2021 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir. 

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.  

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır. 

 GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 4. 

4.1. Veli, 0212 338 0 850 numaralı telefon ile highschoolprograms@ku.edu.tr elektronik posta adresinden UNVEST ile irtibata geçebilecektir. 

4.2. Program’a en az Ortaöğretim 9. sınıf olmak üzere 10, 11 ve Ortaöğretim 12. sınıfı yeni tamamlayan katılımcılar kabul edilecektir. 

4.3. Veli, kardeş olan katılımcıların kayıt aşamasında her katılımcı için ayrı bir başvuru formu dolduracaktır. 

4.4. Kamp programı alanlarına göre İngilizce veya Türkçe sunulacaktır. Katılımcılar alan tercihlerine göre dersi ilgili dilde takip edeceklerdir. 

4.5. Katılımcılar, kendi tercihleri doğrultusunda kaydoldukları “Kamp Programı” için oluşturulan sınıflarda, aynı dersi tercih eden ve karma yaş grubu katılımcılarla online ortamda bir araya gelecektir. 

4.6. Veli, katılımcı(lar) ile ilgili fiziksel aktivitelere katılmasına engel teşkil eden herhangi bir özel sağlık sorunu veya riski olup olmadığını “Başvuru Formu”nda ayrıntılı şekilde bildirmekle yükümlüdür. Aktivitelere katılmasına engel teşkil eden bir sağlık sorunu varsa kayıt sırasında Veli UNVEST’i bilgilendirecektir. 

4.7. Program’ın amacı genel itibariyle katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirerek akademik anlamda kazanımlar elde etmek olup, rahatsız edici davranışlar sergileyen katılımcılar, programa başlarken hem Veli hem de katılımcı tarafından okunup imzalanacak olan “Davranış Kuralları Beyannamesi” doğrultusunda gerekli uyarı ve önleyici prosedürlere tabi tutulacaktır. Katılımcının Beyannamede belirtilen kurallara uymakla yükümlü olduğunu ve olumsuz davranışı ortadan kalkmazsa program ile ilişiğinin kesilebileceğini Veli kabul eder. 

 MÜCBİR SEBEPLER 

MADDE 5. 

Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden görülemeyen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar, ulusal yas, terör hadiseleri vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar’dan biri karşı Taraf’a yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

 GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

MADDE 6. 

6.1. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlediği Veli ve katılımcı çocuğa ilişkin kişisel veriler açısından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla uhdesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirecektir. 

6.2. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlemiş olduğu Veliye ve katılımcı çocuğa ait kişiler verileri, münhasıran Sözleşme’de belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Sözleşme’nin kurulması ve gereği gibi ifa edilebilmesi için işleyecektir. 

6.3. UNVEST bu kişisel verileri, “katılımcı çocuğun yaşamsal çıkarlarının korunması için gerekli olan hallerde” ilgili birimlerle ve/veya kuruluşlarla (doktor/hemşire, hastane, ambulans, itfaiye gibi) paylaşabilecektir.   

6.4. UNVEST işlediği kişisel verileri korumak için uygunluk güvenlik düzeyini temin için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. 

6.5. UNVEST işbu Sözleşme konusu hizmetini sunabilmek için üçüncü taraflarla kişisel veri paylaşımı yapması gerektiğinde, sözleşmesel açıdan en az kendi yükümlülüklerine tabi olmasını sağladığı taraflarla veri paylaşımı yapacak ve hizmet temin edildikten sonra bu verilerin tekrar UNVEST’e iade edilerek, sistemlerinden asıl ve yedek kopyalarının silinmesini sağlayacaktır. 

6.6. UNVEST işbu Sözleşme’ye istinaden işlediği kişisel verileri;  

– verilen hizmet mukabili kesilen faturalar açısından 10 yıl (Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu), 

– işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’ye istinaden Taraflar arasında oluşan her türlü bilgi ve belgeyi 10 yıl (Türk Borçlar Kanunu) 

– çevrimiçi ziyaretçi kayıtlarını 2 yıl (5651 Sayılı Kanun) 

– Sözleşme konusu hizmetin sunumu sırasında gerçekleşen kaza ve sair yaralanma ve hastalık durumları için 10 yıl (ISG mevzuatı ve Türk Borçlar Kanunu) süre ile saklayacaktır. Bu sürelerin bitiminde KVKK gereği işlenen elektronik ortamdaki kişisel veriler “silinecektir”, kağıt ortamdaki kişisel veriler ise “imha” edilecektir. 

6.7. UNVEST işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, bu verileri süresiz olarak sır niteliğinde saklamakla yükümlüdür. 

6.8. UNVEST, işlediği kişisel verileri kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde; bu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.    

6.9. Veli ve katılımcıların kişisel veri sahibi olarak, UNVEST tarafından işlenen kişisel verileri üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir:   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvuruların, Lise Kış Kampı Programı Ödeme Formunu doldururken bizimle paylaştığınız ve sistemimize kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden,  kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine gönderilmesi mümkündür.  

BİLGİLERİN SAKLANMASI ve ERİŞİM 

MADDE 7. 

UNVEST tarafından, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belge 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır. Sözleşme metni Veli’nin talep etmesi durumunda yukarıda 1. maddede belirtilen adresine gönderilecektir. 

 İMZA 

MADDE 8. 

İşbu sözleşme, 8 (sekiz) ana maddeden oluşup Veli’nin internet sitesi üzerinden onaylamasını müteakip başvuru yaparak, katılımcının ödemeyi gerçekleştirdiği tarihte yürürlüğe girer.