Online Başvuru
Hukukun Geleceği
Yiğit Sayın Dr. Öğretim Üyesi Hukuk Fakültesi
Hayvanların Hakları 
Özgün Çelebi Dr. Öğetim Üyesi Hukuk Fakültesi
Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözüyoruz?
Zeynep Derya Tarman Prof. Dr. Hukuk Fakültesi
İklim Değişikliği Ekseninde ‘Sürdürülebilir’ Şirketler ve Hukuk 
Cem Veziroğlu Dr. Öğetim Üyesi Hukuk Fakültesi
Çevre, İklim Değişikliği ve Hukuk
Bige Açımuz Dr. Öğretim Üyesi Hukuk Fakültesi
Yeni Teknolojiler Karşısında Hukuk
Zeynep Ayata Dr. Öğetim Üyesi Hukuk Fakültesi
Türkiye ve İnsan Hakları
Işıl Aral Öğretim Görevlisi Hukuk Fakültesi
 Spor Hukuku
Mehmet Polat Kalafatoğlu Dr. Öğetim Üyesi Hukuk Fakültesi

Dil: Türkçe

Ders İçerikleri

Hukukun Geleceği

Bu ders kapsamında başlıca teknolojik ilerleme ve çevresel faktörlerin belirlediği toplumsal eğilimlerin yasal düzenlemelere ve devlet kurumlarına getirebileceği hukuksal değişimler ele alınacaktır. Bugünün hukuk öğrencilerinin mesleki yaşamları üzerinde geniş ve yıkıcı toplumsal etkileri olması muhtemel bu değişimlerin analizi yolunda hukukun kaynağı, fonksiyonu ve de anlamı incelenerek; genel olarak hukukun, özel olarak da hukuk mesleklerinin geleceği üzerine bir çıkarımda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda da avukatlık mesleğinin fonksiyonunun yapay zekanın gelişimi karşısındaki pozisyonu özellikle konu edilecektir.

 

Hayvan Hakları 

Hayvanların hukuki konumu ve hukuk kurallarının hayvanların refahını sağlamada nasıl bir rol üstlenebilecekleri meselesi tüm dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Kış kampında sunulacak olan “Hayvan Hakları” dersinde hayvanların hak sahibi olup olamayacakları konusu üzerinde durulacak ve hayvanlara sağlanan hukuki korumaya ilişkin temel bilgiler verilecektir. Bu bağlamda hayvanların korunmasına ilişkin kurallar benimsemiş olan yabancı ülke hukuklarından örnekler sunulacak ve konuyla ilgili olarak ülkemizde yaşanan gelişmeler aktarılacaktır.  

 

Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözüyoruz?

Hayatımızın çeşitli alanlarında kurduğumuz ilişkilerden bir uyuşmazlık çıkması çok muhtemeldir. Özellikle mal alım ve satımı veya bir hizmet sunulması sırasında çıkan uyuşmazlıkların çeşitli şekillerde (müzakere, arabuluculuk, mahkeme yargılaması veya tahkim) çözülmesi söz konusu olmaktadır. Bu ders kapsamında olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da uyuşmazlığın her iki tarafının kazançlı çıkacağı şekilde dönüştürme yetkinliği konusunda bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca somut vaka çalışmaları ile öğrencilerin çeşitli uyuşmazlık çözüm yollarını karşılaştırarak en uygun çözümü bulmaları konusunda tartışmaları sağlanacaktır. 

 

İklim Değişikliği Ekseninde ‘Sürdürülebilir’ Şirketler ve Hukuk

Şirketlerin ve ticaret hayatının gelecek on yılına yön vermesi beklenen temel dinamiklerden biri “sürdürülebilirlik” ile bu kavram etrafında geliştirilen kuralllar ve mekanizmalardır. Sürdürülebilirlik bağlamında ticaret hukukunu etkileyen başat faktörün ise iklim değişikliği (krizi) olduğu gözlenmektedir. 2015 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen müzakereler sonucunda imzalanan Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ve acil bir mesele olduğunu uluslararası düzeyde teyit etmiş; anlaşmaya taraf olan ülkeler bu hususta çeşitli taahhütler altına girmişlerdir. 2021’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) sonuç bildirgesinde ise şirketlerin iklim değişikliğiyle bağlantılı hususlarda kamuyu aydınlatmasının rolü ve bu alanda uluslararası standartların geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu ders kapsamında iklim değişikliğinin gerektirdiği sürdürülebilirlik odaklı uluslararası gelişmelerin tanıtılması, normların ve mekanizmaların açıklanması; ayrıca ticaret hayatını ve hukuku bekleyen riskler ile muhtemel gelişmelerin tartışılması planlanmaktadır.

 

Çevre, İklim Değişikliği ve Hukuk

“Çevre, İklim Değişikliği ve Hukuk” dersinde çevresel sorunlarla, özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede hukukun yeri ve kullanılan hukuksal araçlar konusunda temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle çevresel sorunlar ve bunların iklim değişikliğiyle bağlantısı üzerinde durulacaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması’nın genel hatlarıyla tanıtılmasının ardından Türkiye’nin konumu ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilecektir. Son olarak yargı kararlarına konu olan olaylardan yola çıkılarak iklim değişikliğine ilişkin güncel sorunsallar tartışılacaktır.

 

Yeni Teknolojiler Karşısında Hukuk

Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte teknolojik yeniliğin sürekli hızlandığı ve çoğaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme gibi süreçler alışılagelmişin dışında ve ötesinde insan ilişkileri, toplumsal yapılar ve ekonomik süreçleri doğuruyor. Bu yeni ilişkiler ise klasik hukuk kurallarını ve araçlarının yetersiz veya geçersiz kalmasına neden olabiliyor. Bu derste dijitalleşme, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, platform ekonomisi, yapay zekâ, robotik, büyük veri, vb. gelişmelerin hukuk kurallarının uygulanmasını nasıl etkilediği ve nasıl bir dönüştürücü rol oynadığı işlenecektir. Bir taraftan günümüzde ekonomik büyümenin ve inovasyonun motoru olan bu süreçlerin önünün açılması için ne tür düzenlemeler yapılması gerektiği tartışılacak, diğer taraftan düzenleme yapılmadığı halde temel hak özgürlükler bakımından oluşacak sorunlar ele alınacaktır. 

 

Türkiye ve İnsan Hakları

Kış Kampında sunulacak olan “Türkiye ve İnsan Hakları” dersinde insan hakları alanında öğrencilere temel bilgilerin verilmesini amaçlanmaktadır. Eğitim, öncelikle insan haklarının neler olduğu, bu hakların ne şekilde kullanıldığı ve bu alandaki temel sözleşmelerin neler olduğu üzerinde duracaktır. Aynı zamanda, Türkiye’de insan haklarının ne şekilde korunduğu ve Türkiye’nin insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleri anlatılacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinde durulacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye açısından önemine değinilecektir.

 

Spor Hukuku

Günümüzde, spor, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve hukuki açıdan toplumsal hayatta son derece önemli bir yere sahiptir. Bu ders kapsamında incelecek olan temel husus, ülkemizde ve Dünya’da sporun hukuki olarak yapılanmasının ve ne şekilde düzenlendiğinin açıklanması ve sonrasında ise spor ile bağlantılı veya sporu konu alan kapsamlı hukuki ilişkiler ağının ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede, uluslararası, bölgesel ve milli federasyonlar, spor kulüpler, sporcular ve spor dünyasındaki diğer aktörler dikkate alınarak hukuki bir bakış açısıyla sporun yönetimi ve işleyişi incelenecektir. Bu açıklamalardan ve güncel örneklerden hareketle, bu hukuki ilişkiler ağından kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası düzlemde hangi yollarla çözüme kavuşturulacağına ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.