KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Üniversitesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

 • Lise Yaz Okulu
 • Lise İngilizce Kampı
 • Üniversite Öncesi Program (Pre-College)
 • Lise Kış Kampı
 • Lise Tıp Okulu
 • Lise Yaz Araştırma Programı

 

Yukarıdaki programlardan birine başvurunuza istinaden işlenecek, Size ve/veya Veli’nize ait kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.ku.edu.tr adresinde yer alan Koç Üniversitesi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz Lise Öğrencileri için ilgili programa; 

 • yaptığınız başvurunun alınması, 
 • talep edilen bilgi ve belgeler ve referanslar çerçevesinde değerlendirilmesi, 
 • başvurunuzun onaylanması,
 • kayıt işlemlerinizin yürütülmesi, 
 • ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • e-posta ve wifi kullanımız için gerekli işlemlerin yapılması,
 • kütüphane giriş işlemlerinin organize edilmesi,
 • online programa katılım gösterdiğiniz süre boyunca güvenliğinizin sağlanması amacıyla Koç Üniversitesi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi,
 • araştırma, planlama, istatistik, değerlendirme ve geri bildirim gibi amaçlarla kişisel verilerin kullanılması,
 • anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
 • talep ve soruların cevaplandırılması ve veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • başvurduğunuz programın içeriğine göre, seçtiğiniz veya alacağınız ders programınızın oluşturulması,
 • program sonrası, sertifika & belgeleme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, amacıyla işlenmektedir.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, 

– kayıt, ödeme, e-posta kullanımı, kütüphane giriş işlemleri, ve

– seçtiğiniz program kapsamında aldığınız derslerin öğretim üyeleri veya öğretim görevlilerinin gerekli süreçleri takip edebilmesi ve gerçekleştirilebilmesini teminen, Üniversitemiz’deki ilgili birimlerle paylaşılmakta,

– talepleri halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Lise Öğrencileri İçin Programlar kapsamında işlenen kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Programlara başvuru ve kayıt işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla; https://highschoolprograms.ku.edu.tr/  sayfasının ilgili program linkinde yer alan  başvuru formunun elektronik olarak doldurulması ve başvuru belgeleri kapsamında istenen belgelerin yine elektronik ortamdan Üniversite ile paylaşılması, banka ödeme dekontu, Program sırasında çekilmiş resim veya videolarınız, Sizin veya Veliniz tarafından imzalanmış fiziksel sözleşme & taahhütname & beyannameler yoluyla, sağlık ve/veya engellik durumunuza ilişkin rapor veya sair belgelerin bizzat Siz veya Veliniz tarafından bizimle paylaşılması şeklinde toplanmakta ve aşağıda yer alan hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir:   

– Sizinle veya Veli’nizle akdedilen sözleşmenin kurulması,

– Sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ifası,

– YÖK mevzuatı gibi tabi olduğumuz mevzuata uyumun sağlanması, ve 

– Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ku.edu.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” ’nu doldurarak Üniversitemize iletebilirsiniz. Ayrıca Başvuru Formu’nda da belirtildiği üzere; 

– Lise Öğrencileri İçin Programlara Siz veya Veliniz tarafından yapılan başvuruda belirttiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresi, veya 

– tercih ettiğiniz Programa kayıt işlemleriniz sonrasında Üniversite’miz tarafından Program sona erinceye kadar kullanmanız amacıyla oluşturulan ve Sizlere tahsis edilen “…@ku.edu.tr” uzantılı e-posta adresi üzerinden, 

kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile de başvurunuzu yapabilirsiniz. Üniversitemiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.