UNVEST TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN LİSE KIŞ KAMPI PROGRAMI AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UNVEST (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kimlik verileri (kimlik bilgisi, bölüm-not ortalaması bilgisi, kıyafet beden bilgisi, ikametgâh, iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, diploma/öğrenci belgesi, fotoğraf, fatura kesecek iseniz vergi dairesi bilgileri, vergi numarası, firma ticari unvanı), iletişim verileri ve çalışma durumuna ilişkin kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi UNVEST’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

· Etkinlik öncesi ve sonrası konuşmacı ve/veya katılımcılar ile iletişime geçilmesi,

· UNVEST tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, potansiyel öğrenci statünüz kapsamında

· Akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek,

· UNVEST tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi UNVEST tarafından sunulan program ve hizmetlerin potansiyel öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

· Etkinlik öncesi beyan edeceğiniz iradeniz doğrultusunda; etkinlik sırasında çekilen fotoğraf, ses ve/veya video görüntülerinin UNVEST’e ait web sayfaları ve/veya sosyal medya hesaplarında yayımlanması.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz etkinlik öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi, etkinlik sırasında çekilen fotoğraf, ses ve/veya video görüntülerinin web sayfalarımız ve/veya sosyal medya hesaplarında paylaşılması, UNVEST tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, potansiyel öğrenci statünüz kapsamında; akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek; UNVEST tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; UNVEST tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ses ve görüntülü görüşme hizmeti aldığımız yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren firmalara, talebiniz halinde ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerimiz kapsamında yurt içi veya yurt dışı ilgili eğitim kurumlarına (Erasmus), ilgili sosyal medya şirketine ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, UNVEST ve UNVEST tarafından sunulan her türlü eğitim hizmeti, etkinlik ve tanıtımının yapıldığı fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d) KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@ku.edu.tr e-posta adresini kullanarak veya KVKK md. 13’te belirtilen aşağıdaki diğer yöntemlerle UNVEST’e iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, UNVEST tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

· kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,

· Size ait kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, UNVEST’in kayıtlı e-posta adresine göndereceğiniz güvenli e-imzalı e-posta ile,

· Islak imzalı bir dilekçe ile şahsen yapacağınız başvuru ile,

· Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Daha önce 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili İkincil Mevzuatına uygun şekilde sizden alınan onaya istinaden gönderilen elektronik iletiler (SMS, çağrı veya e-posta) açısından; UNVEST’in sunmuş olduğu akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi almak istemezseniz; kisiselverilerim@ku.edu.tr elektronik posta kanalıyla talebinizi iletebilirsiniz.