MESAFELİ EĞİTİM HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1.

1.1.

Ticari Unvanı              : UNVEST Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.)

MERSİS NO:

Adres                          : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon                        : 0212 338 0 850

Elektronik Posta         : highschoolprograms@ku.edu.tr

İnternet Sitesi              : https://highschoolprograms.ku.edu.tr/lise-yaz-okulu/

 

1.2.

Ad-Soyad                    :                                               (bundan böyle “Veli” olarak anılacaktır.)

Katılımcı Ad-Soyadı  :

Adres                          :

Telefon                        :

Elektronik Posta         :

UNVEST ile Veli bundan böyle beraber kullanıldıklarında “Taraflar”, ayrı ayrı kullanıldıklarında “Taraf” olarak anılacaktırlar.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2.

İşbu Mesafeli Eğitim Hizmet Sözleşmesi’nde( “Sözleşme” ), https://highschoolprograms.ku.edu.tr/lise-yaz-okulu/ ( “İnternet Sitesi” ) İnternet Sitesi üzerinden Veli ile UNVEST arasında, Koç Üniversitesi Lise Yaz Okulu programı ( “Program” ) kapsamında kayıt ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri, 6502 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.

 

ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 3.

3.1. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri

İşbu Sözleşme kapsamında UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9., 10. veya 11. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olan ve İngilizce kamplar için dil yeterliliği şartlarını sağlayan (CEFR B2 ve üzeri)  katılımcıların Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde (“Kampüs”) Lise Yaz Okulu Programı 2023’e üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.

3.2. Sözleşme Kapsamındaki Program’ın İçeriği ve Fiyatı

3.2.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğu katılımcının katılacağı Programın içeriği şu şekildedir;

 

YAZ PROGRAMI

 • Program tarihleri 3 Temmuz – 13 Temmuz 2023 (iki hafta) arasındadır.
 • Programda Ortaöğretim 9., 10. veya 11. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış katılımcılar, Koç Üniversitesi öğretim elemanları ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek üniversite giriş seviyesinden uyarlanmış dersler alma fırsatı bulacaktır. Ayrıca katılımcılar Program süresince Koç Üniversitesi lisans öğrencisi mentorlar eşliğinde bölüm ve meslek tanıtım etkinlikleri, kişisel gelişimi destekleyici grup etkinlikleri, tam gün eğitimler, eğitmen eşliğinde spor yapılması gibi aktivitelere katılacaklardır.
 • Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, programa neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi ve 1 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Katılımcının bu belgelerden herhangi birini iletmemesi halinde programa kaydı yapılmayacaktır.

3.2.2. Sözleşme Konusu Programın Bedeli ve Ödeme Şekli

İşbu Sözleşme kapsamında, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca yetkili yasal temsilcisi bulunduğu katılımcı(lar)ın katılacağı Program’ın kişi başı tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 15.000,00-TL’dir. 15.000,00-TL olan “Program Ücreti” üzerinden Koç Grubu çalışanları ile Koç eğitim kurumlarında okumuş ya da okumakta olan kişilerin birinci derece yakınlarına %10, Koç Üniversitesi akademik ve/veya idari personelinin birinci derece yakınlarına %50, Lise Yaz Programlarına aynı anda katılan kardeşlere %10 ve bir kardeş “Koç Üniversitesi ELC for Kids” programına katılırsa %5 oranında indirim yapılmaktadır.

Ödemeler, peşin veya taksitli olarak online sistem üzerinden yapılacaktır.

 

3.3. Veli’nin Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanımı

3.3.1. Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Yaz Okulu” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar. Veli, katılım talep ettiği programın başlamasına 14 (ondört) gün kala ve sonrasında mücbir sebepler dışında bir sebepten katılım iptali ve ücret iadesi isterse, program ücretinin yalnız %50 (yüzde elli)’sini iade alabileceğini kabul eder. İlaveten, program başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

3.3.2. Cayma Hakkının Kullanımı

Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir.

UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır. İlaveten, cayma hakkı süresi sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4.

4.1. Veli, 0212 338 0 850 numaralı telefon ile highschoolprograms@ku.edu.tr elektronik posta adresinden UNVEST ile irtibata geçebilecektir.

4.2. Program’a en az Ortaöğretim 9., 10. veya 11. sınıfı yeni tamamlayan katılımcılar kabul edilecektir.

4.3. Veli, kardeş olan katılımcıların kayıt aşamasında her katılımcı için ayrı bir başvuru formu dolduracaktır.

4.4. Programın eğitim dili İngilizce ve Türkçe olup, katılımcılar kamp seçimlerine göre Türkçe veya İngilizce dillerinde derslere katılacaklardır.

4.5. Katılımcılar, kendi tercihleri doğrultusunda kaydoldukları “Kamp” için oluşturulan sınıflarda, aynı kampı tercih eden ve karma yaş grubu katılımcılarla bir araya gelecektir.

4.6. Program süresince katılımcılara “Ferdi Kaza Sigortası” yapılacak olup, mezkûr sigorta program tarihleri boyunca gerçekleşen yaralanmaları ve kazaları kapsayacaktır. Mide, baş, böbrek ağrısı, yüksek ateş veya benzeri haller mezkûr sigortanın kapsamı dışındadır. Sigorta kapsamında olmayan haller UNVEST/Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi doktorları tarafından değerlendirilecek; ancak hastaneye gidilmesi gereken durumlarda ailenin önerisi doğrultusunda varsa katılımcının kendi sigortası kullanılacaktır. Veli, bu hallerde sevk sonrası oluşabilecek masrafların Veli’ye ait olduğunu kabul eder.

4.7. Kampüs içinde meydana gelebilecek acil durumlarda ilk müdahalenin Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi Ekibi tarafından yapılacağı hususunu Veli kabul ve beyan eder.

4.8. Veli, katılımcı(lar) ile ilgili herhangi bir özel sağlık sorunu veya riski olup olmadığını “Başvuru Formu”nda ayrıntılı şekilde bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı(lar)nın fiziksel aktivitelere katılmasına engel teşkil eden bir sağlık sorunu varsa kayıt sırasında Veli UNVEST’i bilgilendirecektir.

4.9. Program’ın amacı genel itibariyle katılımcıların hem akademik hem de sosyal anlamda üniversite yaşamını deneyimlemek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak güvenli bir ortam oluşturmak olup; rahatsız edici davranışlar sergileyen, kendisine ya da başkasına zarar veren katılımcılar, programa başlarken hem Veli hem de katılımcı tarafından okunup imzalanacak olan “Davranış Kuralları Beyannamesi” doğrultusunda gerekli uyarı ve önleyici prosedürlere tabi tutulacaktır. Katılımcının Beyannamede belirtilen kurallara uymakla yükümlü olduğunu ve olumsuz davranışı ortadan kalkmazsa program ile ilişiğinin kesilebileceğini Veli kabul eder.

4.10. Program süresince katılımcıların yanlarında getirecekleri eşyaların kaybolmasından UNVEST’in hiçbir sorumluluğu olmadığını Veli peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Katılımcıların programa ve mevsime uygun rahat kıyafetlerle gelmesi beklenmektedir.

4.12. Katılımcı’nın Covide yakalanması halinde, Veli kendisine durumun haber verilmesi ile birlikte Katılımcıyı gelip alacaktır. Veli bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 5.

Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden görülemeyen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar, ulusal yas, terör hadiseleri vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar’dan biri karşı Taraf’a yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Covid-19 ve varyantları günümüzde, özellikle eğitim-öğretim sektöründe öngörülemeyen hallerden biri olmaktan çıkmıştır ve Katılımcı’nın Covid olması halinde karantina süresi boyunca online programa dahil olarak hizmet almaya devam edebilecek olması ve Katılımcı’nın yerine yeni bir yüz yüze katılımcı bulunamayacak olması sebebiyle ücret iadesi ve/veya tenkis yapılmayacaktır. Veli bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK

MADDE 6.

UNVEST, Veli’nin hiçbir kişisel bilgisini, yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Buna karşılık Veli, UNVEST’in kendisine sunduğu Sözleşme teklifini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

6.1. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlediği Veli ve katılımcı çocuğa ilişkin kişisel veriler açısından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla uhdesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

6.2. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlemiş olduğu Veliye ve katılımcı çocuğa ait kişiler verileri, münhasıran Sözleşme’de belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Sözleşme’nin kurulması ve gereği gibi ifa edilebilmesi için işleyecektir.

6.3. UNVEST bu kişisel verileri, “katılımcı çocuğun yaşamsal çıkarlarının korunması için gerekli olan hallerde” ilgili birimlerle ve/veya kuruluşlarla (doktor/hemşire, hastane, ambulans, itfaiye gibi) paylaşabilecektir.

6.4. UNVEST işlediği kişisel verileri korumak için uygunluk güvenlik düzeyini temin için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

6.5. UNVEST işbu Sözleşme konusu hizmetini sunabilmek için üçüncü taraflarla kişisel veri paylaşımı yapması gerektiğinde, sözleşmesel açıdan en az kendi yükümlülüklerine tabi olmasını sağladığı taraflarla veri paylaşımı yapacak ve hizmet temin edildikten sonra bu verilerin tekrar UNVEST’e iade edilerek, sistemlerinden asıl ve yedek kopyalarının silinmesini sağlayacaktır.

6.6. UNVEST işbu Sözleşme’ye istinaden işlediği kişisel verileri;

– verilen hizmet mukabili kesilen faturalar açısından 10 yıl (Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu),

– işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’ye istinaden Taraflar arasında oluşan her türlü bilgi ve belgeyi 10 yıl (Türk Borçlar Kanunu)

– çevrimiçi ziyaretçi kayıtlarını 2 yıl (5651 Sayılı Kanun)

– Sözleşme konusu hizmetin sunumu sırasında gerçekleşen kaza ve sair yaralanma ve hastalık durumları için 10 yıl (ISG mevzuatı ve Türk Borçlar Kanunu)

süre ile saklayacaktır. Bu sürelerin bitiminde KVKK gereği işlenen elektronik ortamdaki kişisel veriler “silinecektir”, kağıt ortamdaki kişisel veriler ise “imha” edilecektir.

6.7. UNVEST işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, bu verileri süresiz olarak sır niteliğinde saklamakla yükümlüdür.

6.8. UNVEST, işlediği kişisel verileri kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde; bu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

6.9. Veli ve katılımcıların kişisel veri sahibi olarak, UNVEST tarafından işlenen kişisel verileri üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvuruların, Lise İngilizce Kampı Programı Ödeme Formunu doldururken bizimle paylaştığınız ve sistemimize kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden, kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine gönderilmesi mümkündür.

 

 

SÖZLEŞMENİN SAKLANMASI VE ERİŞİM

MADDE 7.

Sözleşme UNVEST tarafından 3 (üç) yıl süreyle saklanacaktır. Sözleşme metni Veli’nin yukarıda 1. maddede belirtilen elektronik posta adresine gönderilecektir.

 

İMZA

MADDE 8.

İşbu sözleşme, 8 (sekiz) ana madde ve 7 (yedi) sayfadan oluşup Veli’nin internet sitesi üzerinden onaylamasını müteakip başvuru yapıp, UNVEST tarafından ödeme linkinin kendisine ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Veli Adı – Soyadı – İmzası                           UNVEST Araştırma Geliştirme Danışmanlık    ve Ticaret Anonim Şirketi